Milica Denkovska MA

First name: 
Milica
Family name: 
Denkovska
Title postfix: 
MA
Country: 
Macedonia
Institution: 
MIT University Skopje
Title: 
German lector
Short description: 

PhD candidate in German literature

Languages: 
German, English, Macedonian, Serbian
Teaching areas: 

German language and literature

 

Research areas: 

Literature, Interculturality; Macedonia and the Balkans in German literature

Conferences: 
Ss. Cyril and Methodius University, Institute of Macedonian Literature ‐ Skopje, Macedonian Comparative Literature Association and REELC/ENCLS, 4th International REELC/ENCLS Congress “Literary dislocations”, 01-03.09.2011

University of Tourism and Management Skopje, International Conference for Tourism and Management: “The challenges and perspectives of tourism and management”, 26/27.09.2009
 

 

Publications: 
Денковска Милица, Поимот татковина како суштински елемент за модерната емигрантска книжевност, Зборник на трудови на МИТ Универзитет бр. 2, Скопје, 2011

Денковска Милица, Германската повоена книжевност 1945-1949: пораз и реставрација, Зборник на трудови на Меѓународниот универзитет во Струга “The Heritage” Nr. 3 / 2011, Струга 2011

Денковска Милица, Интеркултурен дијалог: улогата на туѓинецот во индивидуалното и културното самоосознавање, Зборник на трудови на МИТ Универзитет бр. 1, Скопје, 2010

Денковска Милица, Интеркултурен трансфер и конфликт: предизвиците на односите со јавноста во туризмот: како да се прифати различноста, Global HR – Списание за човекови ресурси, Скопје, Декември 2009