Dr Jelena Arsenijević Mitrić Assistant Professor

Title prefix: 
Dr
First name: 
Jelena
Family name: 
Arsenijević Mitrić
Title postfix: 
Assistant Professor
Country: 
Serbia
Institution: 
Faculty of Philology and Arts
Department: 
Department of Serbian Literature
Title: 
Assistant Professor
Short description: 
Jelena Arsenijević Mitrić (1983, Kragujevac). She graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade, with the degree in Comparative Literature and Theory of Literature. She defended her Doctoral Thesis at the Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac in 2014 (dissertation title: Discourse on (post)colonialism in the works of B. Wongar and J. M. G. Le Clézio). She works as a Assistant Professor at the Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac (fields of study: Theoretic Literary Disciplines and General Literature). She is the founder / coordinator of the blog for the promotion of literature ‒ Arcadia (http://arkadijski.blogspot.rs/) & (http://kg.academia.edu/JelenaArsenijevic)
Languages: 
English, French
Teaching areas: 
Comparative Literature and Theory of Literature
Research areas: 
Comparative Study, Postcolonial Theory, Archetypal Criticism
Member of the Postcolonial Studies Association (PSA) Member of the Survival, the global movement for tribal peoples’ rights
Publications: 
& Scientific papers 2004. „Два олимпска портрета“, Наслеђе, год. 1. бр. стр. 121-125. (ISSN 1820-1768) 2009. „Љубавна песма Џ. Алфреда Пруфрока и Портрет једне даме: облици дисонанце у Т. С. Елиотовој раној поезији“, у Савремена проучавања језика и књижевности, Књига 2, Зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 233-243. (УДК 821.111-14.09 Eliot T. S. / ISBN 978-86-85991-17-2) 2010. „Између антрополошког песимизма и оптимизма у драмама На отвореном друму Стива Тешића и Блуз за месију Артура Милера“, Наслеђе, год. 7, бр. 15/1, стр. 81-96., (821.111(73).09-2 Тешић С., 821.111(73).09-2 Милер А. / ISSN 1820-1768) 2011. „Култура доминације и покушај отпора: Случај Б. Вонгара“, у: Антропологија истине: други живот и opus primum Б. Вонгара, Филолошко-уметнички факултет: Центар за научна истраживања САНУ, Крагујевац, стр. 93-111., (УДК 821.111(94).09 Vongar B.(082), 012 Vongar B.(082) / ISBN 978-86-85991-29-5) 2011. „Писма са маргине Изабеле Еберхарт“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (29-30. X 2010) Књ. 2, Жене: род, идентитет, књижевност / [одговорни уредник Драган Бошковић], стр. 663-673. (УДК 821.133.1(494).09 Еберхарт И., ISBN 978-86-85991-36-3 (ФФ;)) 2011. „О варварима у доба (пост)колонијализма“, у: Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, [уредници: проф. др Драган Бошковић и доц. др Маја Анђелковић], стр. 93-123. (УДК 325:929 Сезер Е. 821.111(94).09 Ле Клезио, ISBN 978-86-85991-34-9) 2012. „Трубадурска еротологија у поезији Дантеа и Петрарке“, Липар, година XIII, број 47, 2012., стр. 49-72. (УДК 821.131.1-14.09 Данте А. 821.131.1-14.09 Петрарка Ф., ISSN 1450-8338) 2012. „Т. С. Елиот: песник у огледалу критичара“, Узданица, год. 9, бр. 1, 2012, стр. 205-226 (ISSN 1451-673X / COBISS.SR-ID 192082444) 2012. „О (не)могућности утопије на простору Латинске Америке: Уранија и Мексички сан Ж. М. Г. ле Клезиоа“, у: Милош Ковачевић и Драган Бошковић (уред.), Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 355-389 (УДК 821.133.1.09 Ле Клезио Ж. М. Г. 821.134.2(899).09 Галеано Е.) 2012. „Књижевност и активизам Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа“, у: Љиљана Богоева Седлар и Јелена Арсенијевић Митрић (уред.), Липар, година XIII, број 49, свеска 2 (Књижевност и активизам), Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2012, стр. 161-212. (ISSN 1450-8338, 821.111 (94)-3.09 Вонгар Б. 821.133.1-3.09 Клезио Ж. М. Г) 2014. „Путовање као потрага за идентитетом у романима Ж. М. Г. ле Клезиоа и Б. Вонгара: Пустиња и Валг“, Етноантрополошки проблеми, год. 9. св. 2, 2014, стр. 483-511, (УДК 821.133.1.09.-31 CLÉZIO J. M. G. LE 821. 111 (94).09-31 VONGAR B., ISSN 0353-1589 (штампано издање), ISSN 2334-8801 (онлајн издање)) 2014. „Еволуција мисли Романа Јакобсона од руског фомализма до структурализма“, у: Драган Бошковић (ур.), Ускрснуће књижевности: 100 година Руског формализма, Крагујевац, Филолошко–уметнички факултет, 2014. Стр. 245-257. (УДК 81-116: 929 Jakobson R. / 82.02 FORMALIZAM / ISBN 978-86-85991-69-1) & Editorial engagement 2010. године приредила је тематски број Корака посвећен Сретену Божићу / Б. Вонгару. (Кораци, год. XLIV, св. 9-10, UDK 82 (05) / ISSN 0434 – 3556) 2011. Једна је од уредника тематског броја Корака посвећеног Ролану Барту (Кораци, година XLV, св. 9-12, UDK 82 (05) / ISSN 0434-3556) 2012. Једна је од уредника тематског броја Корака посвећеног Семјуелу Бекету ( Кораци, година XLVI, св. 1-3, UDK 82 (05) / ISSN 0434-3556 2012. Једна је од уредника тематског броја Корака посвећеног Бертолту Брехту (Кораци, година XLVI, свеска 4-6, Крагујевац, 2012., ISSN 0454-3556) 2012. године приредила је тематски број Липара , година XIII, број 49, свеска 2 (Књижевности активизам), Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2012. (ISSN 1450-8338) Од 2012. године члан Уредништва Липара (Уредник за културу) (ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац)) & Translations 2010. Тотем и руда, аутора Линде Билчић и Б. Вонгара (Кораци, год. 44, св. 9-10, стр. 131-152., УДК 82 / ISSN 0454 – 3556) 2012. Алис Вокер, „Демократско Женство“, Липар, година XIII, број 49, свеска 2 (Књижевност и активизам), Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2012, (ISSN 1450-8338) & Conference participations „Љубавна песма Џ. Алфреда Пруфрока и Портрет једне даме: основни мотиви у Т. С. Елиотовој раној поезији“, усмено излагање на I научном скупу младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 14. 02. 2009. „Between anthropological optimism and pessimism in Steve Tesich’s drama: On the open road and Arthur Miller’s Resurrection blues“, усмено излагање на међународном научном скупу Language, Literature, and Cultural Policies − From Evoulution to Involution, Department of British and American Studies of the University of Craiova, Romania and English Department of the Ruhr University Bochum, Germany, Craiova, Romania, October 2-4, 2009. „Писма са маргине Изабеле Еберхарт“, међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, 29-30., 10. 2010. „Сан о рају у романима Рај на другом ћошку Марија В. Љосе и Изгубљени рај Сејса Нотебома“, међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, 28-29., 10. 2011. „Срби као варвари Европе у дискурсу појединих теоретичара постколонијализма“, међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 24-25., 10. 2014. & Public lectures „Култура доминације и покушај отпора − Случај Б. Вонгара“, у Народној библиотеци „Вук Караџић“, у Крагујевцу, 17. 12. 2009. „Kњижевни портрет: Б. Вонгар / Сретен Божић“, у Центру за предавачку делатност Коларчеве задужбине, у Београду, 03. 03. 2011. „Поетика епа“, „Театар апсурда“, Семинар за стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности основних и средњих школа: Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности, 29. и 30., 04. 2011. „Руско-српске литерарне везе у XX веку“, беседа приликом обележавања Дана словенске писмености, Галерија Универзитеске библиотеке у Крагујевцу, 23. 05. 2012. „Наслеђе трубадура у поезији Дантеа и Петрарке“, (приступно предавање), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 18. 02. 2015. „Дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 01. 04. 2015. „Фугура динга (canis lupus dingo) у прози Б. Вонгара“, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 19. 09. 2015. & Interviews 2010. „Пишчев пут је маратонски“ (интервју са Б. Вонгаром), Кораци, год. 44, св. 9-10, стр. 205-217., (УДК 82 / ISSN 0454 – 3556) 2011. „Гласник из света духова“ (интервју са Б. Вонгаром) Геополитика, број: 37, јануар, стр. 64-69. & Artistic engagement 2004. Збирка песама Људи од земље, Српска књига, Рума, ( ISBN 86-7564-264-4) 2006. Коаутор у књизи Аутопортрети, Центар за стваралаштво младих, Београд, (ISBN 86-83257-37-1)