The Spatial Turn in Literary Studies / Prostorski obrat v literarni vedi: The 10th Annual International Comparative Literature Colloquium / 10. mednarodni komparativistični kolokvij

City: 
Lipica
Country: 
Slovenia
Organizer: 
Slovensko društvo za primerjalno književnost/Slovenian Comparative Literature Association
Closing date for submissions: 
15 March, 2012
Event dates: 
06.09.2012 - 07.09.2012

The Spatial Turn in Literary Studies

slovensko >>

The 10th annual international comparative literature colloquium of the Slovenian Comparative Literature Association, Lipica (Slovenia), September 6–7, 2012

Organized by the Slovenian Comparative Literature Association in co-operation with the Slovenian Writers’ Association, the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies at the Scientific Research Centre SAZU, and the Department for Comparative Literature and Literary Theory, University of Ljubljana.

Organizing Committee: Marijan Dović, Jernej Habjan, and Marko Juvan (all Scientific Research Centre SAZU).

Methodological self-reflection in the humanities and social sciences since the 1980s has been marked by a shift in attention to space as an interpretive key for understanding society, history, and culture. A certain shift in the focus of humanities research from the temporal and narrative to the spatial can be connected to the early twentieth-century modernism, when nineteenth-century historicism had exhausted itself. Others locate the so-called spatial turn in structuralism of the second half of the twentieth century and its influence on the humanities and social sciences. Yet others connect the spatial turn with postmodern geography and theories of the late 1980s. Evaluation of the epistemological value of the turn ranges from the conviction that it brings fundamentally new views to the humanities’ and social sciences’ objects of study, introducing a new discipline comparable to the totality of historiography, to the opinion that the spatial turn is just another self-promoting slogan of postmodernist scholarship.

In the humanities and social sciences, space was considered a factor of human existence and society well before the spatial turn. However, it was subordinate—just as in literary history—to narrative interpretations of letters and literary life. Already Taine and the positivists saw in the “environment” a factor that determines writers and literature, yet they allocated it an ancillary role. The positivist view that the environment, a combination of natural physical and social space, determines a person took firm root (even Braudel considered natural space a determinant of society). However, at the start of the twentieth century, Simmel, one of the forerunners of the spatial turn, altered this simplistic causality by pointing out that space is not only a natural given or “container” that determines society, but that it is social relationships and policies that form space and lend it content and meaning. Foucault, Lefebvre, de Certeau, Bourdieu, Giddens, Said, and others further developed this idea. The space we live in is constantly produced, changed, imagined, planned, and invested with meaning by societal practices, technology, and relations between them.

The contributors will exchange their views on whether or how the spatial turn in the humanities represents a shift in the structural dominant of knowledge system that enables scholarly discourse to advance new or heretofore undervalued dependencies by construing spatial models from the observed phenomena.

Possible themes include but are not limited to:

– literary studies and geography;

– literature as a product and a producer of space;

– the history and theory of the spatial turn in the humanities and social sciences;

– the spatial turn and the new theories of world literature;

the relations between cultural centers and peripheries;

thematic maps of literature’s spaces and literary spaces;

GIS (geographical information systems), the humanities, and literary studies.

The colloquium is part of the traditional Vilenica International Literary Festival, which takes place in the nature resort Lipica, famous for Lipizzaner horses. Lipica is located in the Kras limestone region, about 100 km south-west from Ljubljana (Slovenian capital) and 15 km from the port of Trieste (Italy).

The working language of the conference will be English. In order to enable productive discussion, the number of presentations will be limited to twelve, each not exceeding 25 minutes. Conference room facilities include a computer and an LCD-projector.

All expenses except airline tickets will be covered by the organizer. These include: transport from and to the airports in Ljubljana and Trieste; accommodation and meals in the Maestoso hotel; and participation in and transfers to other festival events.

The organizers do not accept proposals that have been already published or presented elsewhere. All the presentations are expected to be submitted to the A&HCI-indexed journal Primerjalna književnost (Comparative Literature, Ljubljana).

Important dates

15 March – Send your proposal including the title, an abstract (250 words), your affiliation, address and CV (up to 100 words). As the number of speakers is limited to twelve, the organizers will be forced to make a selection of proposals arriving on time that will best suit the aims and purposes of the conference.

1 April – You will be notified whether your proposal is accepted and get some practical information.

1 August – Send a recent photograph and an abstract of 500–1000 words (in English) to be translated into Slovenian.

15 August – You will get a tentative conference program and additional information.

1 December – Send the full text of your paper (up to 30.000 characters incl. spaces) to be published in a special issue of the journal Primerjalna književnost (Comparative Literature, Ljubljana)

Contact persons: Jernej Habjan ( ), Marijan Dović ( )

Prostorski obrat v literarni vedi

10. mednarodni komparativistični kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost, Lipica, 6.–7. september 2012.

Organizatorji: Slovensko društvo za primerjalno književnost, Slovensko društvo pisateljev, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL. Kolokvij potekal v okviru 27. mednarodnega literarnega festivala Vilenica.

Organzacijski odbor: Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU).

Metodološka samorefleksija humanističnih in družboslovnih ved je od osemdesetih let 20. stoletja naprej začela prepoznavati premik pozornosti na prostor kot razlagalni ključ za razumevanje družbe, zgodovine in kulture. Premik težišča humanističnih raziskav s časovnosti in pripovednosti na prostorskost nekateri povezujejo z modernostjo z začetkov 20. stoletja, ko je izzveneval historizem 19. stoletja. Drugi ga odkrivajo v strukturalizmu iz druge polovice 20. stoletja in v njegovem vplivu na humanistiko in družboslovje. Tretji pa t. i. prostorski obrat povezujejo s postmoderno geografijo in teorijo s konca osemdestih let. Tudi ocena epistemološke vrednosti tega premika niha med prepričanjem, da ta prinaša temeljito drugačne poglede na predmetnost humanistično-družboslovnih ved in vzpostavlja novo disciplino, primerljivo z vseobsežnostjo zgodovinopisja, in mnenjem, da je prostorski obrat le eno od samopromocijskih gesel postmodernističnih ved.

Prostor je bil kot dejavnik človekovega bivanja in družbenosti v humanistiki in družboslovju upoštevan že pred prostorskim obratom. Vendar je bil tod, tudi v literarni zgodovini, podrejen pripovedni razlagi književnosti in literarnega življenja. Že Taine in pozitivisti so v »okolju« videli dejavnik, ki določa pisatelje in literaturo, a so mu dodelili stransko vlogo. Pozitivistični pogled, da okolje kot preplet naravno-fizičnega in »podružbljenega« prostora determinira človeka, se je močno zakoreninil (še Braudel je v naravnem prostoru videl determinanto družbe). Toda že Simmel, eden prvih znanilcev prostorskega obrata, je na prelomu iz 19. v 20. stoletje spremenil poenostavljeno vzročno-posledično logiko. Opozoril je, da prostor ni le naravna danost ali vsebnik, ki bi vključeval družbo in jo določal, pač pa so družbena razmerja in politike tiste, ki prostor oblikujejo, opomenjajo. To misel so vse od šestdesetih let 20. stoletja razvijali Foucault, Lefebvre, de Certeau, Bourdieu, Giddens, Said idr. Prostor, v katerem živimo, nenehno proizvajajo, spreminjajo, predstavljajo, načrtujejo in opomenjajo družbene prakse in tehnologije ter razmerja med njimi.

Udeleženci bodo razpravljali o tem, ali gre pri tem obratu za premik strukturne dominante, ki znanstveni govorici omogoča, da prek konstrukcije prostorskih vzorcev med opazovanimi elementi spoznavno izoblikuje nove ali prej premalo upoštevane sovisnosti.

Med potencialnimi temami kolokvija so:

– literarna veda in geografija;

– literatura kot proizvod in proizvajalka prostora;

– zgodovina in teorija prostorskega obrata v humanistiki in družboslovju;

– prostorski obrat in nove teorije svetovne literature;

– razmerja med kulturnimi centri in periferijami;

– tematski zemljevidi prostorov literature in literarnih prostorov;

– GIS (geografski informacijski sistemi), humanistika in literarna veda.

Delovni jezik kolokvija bo angleščina. V prid diskusiji bo število referatov omejeno na dvanajst, vsak referat pa na 25 minut. V konferenčni dvorani bo na voljo računalnik z LCD projektorjem.

Vse stroške udeležbe razen letalskih vozovnic bo poravnal organizator. Ta bo torej priskrbel: prevoze med Lipico in ljubljanskim oziroma tržaškim letališčem; nastanitev in vse obroke v hotelu Maestoso; ter udeležbo in prevoze na druge festivalske prireditve.

Organizatorji ne bomo sprejeli prispevkov, ki so že bili predstavljeni ali objavljeni. Vsi prispevki naj bi bili poslani v recenziranje na uredništvo revije Primerjalna književnost.

Pomembni datumi

15. 3. – Pošljite naslov, povzetek (do 250 besed), svojo ustanovo, službeni naslov in CV (do 100 besed). Število referentov in referentk je omejeno na dvanajst, zato bomo morali organizatorji narediti izbor prijav v skladu s programom kolokvija.

1. 4. – Obveščeni boste, ali je bil vaš predlog sprejet.

1. 8. – Pošljite fotografijo in angleški povzetek v obsegu 500–1000 besed, ki ga bomo prevedli v slovenščino.

15. 8. – Poslali vam bodo okvirni program kolokvija in druge pomembne informacije.

1. 12. – Pošljite končno različico članka (do 30.000 znakov s presledki), ki bo objavljena v posebni številki revije Primerjalna književnost

Kontaktni osebi: Jernej Habjan (jhabjan@zrc-sazu.si), Marijan Dović (marijan.dovic@zrc-sazu.si)

AttachmentSize
2012_cfp.doc48 KB