Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other / Europos kraštovaizdžio transformacijos: Savo ir svetimo susitikimai

TitleTransformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other / Europos kraštovaizdžio transformacijos: Savo ir svetimo susitikimai
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2009
Conference Name3rd REELC/ENCLS Congress: Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, September 11–13, 2009 Vilnius, Lithuania
Series TitleActa litteraria comparativa
Volume5
Pagination444
Date Published2011
PublisherLietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas
Conference LocationVilnius
Other NumbersISSN 1822-5608
Keywordscomparative literature, congress proceedings
Abstract

CONGRESS WEBSITE >>

 

Turinys / Content

ĮVADAS / FOREWORD

Aušra JURGUTIENĖ
Kultūros žemėlapio pokyčiai – nauji klausimai komparatyvistikai ...9

I. THE CHANGING CULTURAL MAP OF EUROPE / EUROPOS KULTŪRINIO ŽEMĖLAPIO POKYČIAI

Alain MONTANDON
Progrès techniques et métamorphoses des espaces européens au XIXe siècle ...19
Techninis progresas ir Europos erdvių metamorfozės XIX amžiuje
Genovaitė DRUČKUTĖ
Un projet de l’Europe dans l’oeuvre d’Oscar Milosz ...32
Europos projektas Oscaro Miloszo kūryboje
Manfred SCHMELING
De l’humanisme au post-humanisme: Le discours sur l’Europe chez Thomas Mann, André Gide et Hans-Magnus Enzensberger ...41
Nuo humanizmo iki post-humanizmo: Europos samprata Thomo Manno, André Gide’o ir Hanso Magnuso Enzensbergerio diskursuose
Jüri TALVET
Western Humanism and the “Other” ...54
Vakarų humanizmas ir „Kitas“
Vytautas MARTINKUS
Aksiologinis aspektas XXI amžiaus Europos literatūroje: Tesėjo (iš Lietuvos?) beieškant ...65
Axiological Aspect in the European Literature of the 21st Century: In Pursuit of Theseus (from Lithuania?)
Roumiana L. STANTCHEVA
La notion de “Littérature européenne” et ses problèmes identitaires inhérents. Quelques échos des zones peu explorées ...74
„Europos literatūros“ sąvoka ir su ja susijusios tapatybės problemos. Keletas duomenų iš mažai tyrinėtų teritorijų
Dearbhla McGRATH
Changing Attitudes Towards Gender in Europe – a Comparative Analysis of Fairy Tales Written by Women ...90
Keičiant požiūrį į lytį Europoje (moterų parašytų pasakų lyginamoji analizė)
Aleš VAUPOTIČ
The Cultural Archive and the New Media Literature ...102
Kultūrinis archyvas ir naujųjų medijų literatūra

II. RHETORIC OF IDENTITY / TAPATYBĖS RETORIKA

Farouk Y. Seif
The Dynamics of Cultural Identity: Persevering the Paradox of Self and Others ...112
Kultūrinės tapatybės dinamika: Savęs ir Kitų paradoksas kaip galimybė
Raïa ZAÏMOVA
Rattraper l’Europe dans la recherche de soi-même? ...125
Pavyti Europą ieškant savęs?
Anneli MIHKELEV
Myths in National Epics, Myths in Society: Some Chronotopes in European Epics ...136
Mitai tautiniuose epuose ir visuomenėje: keletas europinės epikos chronotopų
Benedikts KALNAČS
National History, Folklore and the Bible as Sources of the Baltic Modernist Drama ...144
Tautinė istorija, folkloras ir Biblija kaip moderniosios Baltijos šalių dramos šaltiniai
Viktorija DAUJOTYTĖ
Lietuvių poetinio gamtovaizdžio tradicija: Strazdas, Baranauskas, Geda (archetipai ir universalijos) ...151
The Tradition of Lithuanian Poetical Landscape: Strazdas, Baranauskas, Geda (Archetypes and Universalities)
Nijolė VAIČIULĖNAITĖ-KAŠELIONIENĖ
La perspective des recherches imagologiques. Image de Paris dans la littérature lituanienne ...169
Imagologijos tyrimų perspektyva. Paryžiaus įvaizdis lietuvių literatūroje
Christina PARNELL
“The world repeats itself in its boredom”. Third Spaces in Lithuanian Literature ...180
„Pasaulis nuobodžiai pasikartoja“. Trečiosios erdvės lietuvių literatūroje
Brigitte LE JUEZ
De Banville à Banville: le développement littéraire de la représentation picturale du mythe de Cythère ...192
Nuo Banville‘io prie Banville‘io: mito apie Kiterą tapybinės reprezentacijos literatūros raidoje
Laura Fernanda BULGER
Out of the Remains of an Old World – The British at War in Novels by Woolf, Ishiguro and McEwan ...209
Iš senojo pasaulio likučių – britai kare Woolf, Ishiguro ir McEwano romanuose
Nicoleta CĂLINA
A Journey in Search of the Human Self: Alessandro Baricco – “Novecento” ...223
Kelionė ieškant savo žmogiškosios savasties: Alessandro Baricco „Novečente“
Beata WALIGORSKA-OLEJNICZAK
The Category of Montage as the Tool to Understand the Grammar of the City in Postmodern Cinema. Representation of the Changing World in “Pulp Fiction” ...229
Montažo kategorija kaip įrankis suprasti miesto gramatiką postmoderniame kine. Kintančio pasaulio reprezentacija „Bulvariniame skaitale“
Sandra VLASTA
The Creation of “Global Ethnoscapes” in the Literature of Migration ...239
„Globalių etnovaizdžių“ kūrimas migrantų literatūroje
E
kkehard Wolfgang BORNTRÄGER
Vers un radieux avenir English speaking? Quelques réflexions sur l’impact et les enjeux linguistiques de la mondialisation en Irlande et en Inde ...250
Į šviesią ateitį su anglų kalba? Keletas pamąstymų apie kalbines globalizacijos pasekmes Airijoje ir Indijoje
David ADAMS
Modern Paranoia and Kafka’s “Der Bau” (“The Burrow”) ...265
Modernioji paranoja ir Kafkos “Der Bau” („Urvas“)

III. CENTRE / PERIPHERY AS A CHALLENGE / CENTRO / PERIFERIJOS IŠŠŪKIAI

Marko JUVAN
World Literature(s) and Peripheries ...272
Pasaulio literatūra(-os) ir pakraščiai
Sonja STOJMENSKA-ELZESER
The Urban Landscape in Macedonian Literature in the Context of the Centre / Periphery Discussion ...286
Miesto peizažas Makedonijos literatūroje centro / periferijos diskusijos kontekste
Zanda GŪTMANE
The Borderline Situation and the Border Crossings in the Baltic Prose at the Turn of the 90’s ...294
Pasienis ir sienos kirtimas Baltijos šalių prozoje įžengiant į paskutinį XX a. dešimtmetį
Nana GAPRINDASHVILI, Nino TSERETELI
Georgian-Lithuanian Literary Relationships (Historical and Philological Overview) ...301
Gruzijos-Lietuvos literatūriniai ryšiai (istorinė ir filologinė apžvalga)
Oksana WERETIUK
Between the Center and the Periphery: the Past and the Present of the Literature of the Polish-Ukrainian Borderland ...310
Tarp centro ir periferijos: Lenkijos-Ukrainos pasienio literatūros praeitis ir dabartis
Nina BOCHKAREVA
Vasilij Kamenskij and Aubrey Beardsley: Vulgar Russia versus Refined Britain ...322
Vasilijus Kamenskis ir Aubrey’is Beardsley’is: vulgarioji Rusija prieš rafinuotą Britaniją
Roland LYSELL
“Tysk host” (“German autumn”) – The Swedish Author Stig Dagerman’s Journalism on Germany immediately after World War II ...337
“Tysk host” („Vokiškas ruduo“) – švedų rašytojo Stigo Dagermano reportažai apie Vokietiją po Antrojo pasaulinio karo
Aušra JURGUTIENĖ
Looking for Regional Literary History ...349
Regioninės literatūros istorijos paieškos
Livija MAČAITYTĖ
XXI amžiaus pastoralė: „naujieji išvietintieji“ šiandienos prozoje ...362
The XXIst Century Pastoral: “New Displaced Persons” in Contemporary Prose

IV. TRAVEL LITERATURE / KELIONIŲ LITERATŪRA

Maria Teresa NASCIMENTO
L‘Itinéraire de la Terre Sainte de Fr. Pantaleão de Aveiro – un voyage de spiritualité ...372
Brolio Pantaleão de Aveiro piligrimystės į Šventąją Žemę užrašai kaip dvasinės kelionės vadovas
Francesco GIUSTI
Encountering the Other in the Middle Ages: from Ibn Fadlan’s Account to Michael Crichton’s Fiction ...381
Susitikimas su Kitu Viduramžiais: nuo Ibn Fadlano kelionių aprašymų iki Michaelio Crichton‘o mokslinės fantastikos
Kai MIKKONEN
The Immediacy of Reading Novels. Travel Fact and Fiction in André Gide’s Central Africa ...394
Skaitymo betarpiškumas: Centrinė Afrika André Gide’o kūryboje – faktai ir grožinė literatūra
Maija BURIMA
Travel Narratives in Latvian Literature of the Early XXIst Century ...410
Kelionės pasakojimai XXI amžiaus pradžios latvių literatūroje
Sigutė RADZEVČIENĖ
Travels of Lithuanians from Scandinavia: Searching for The Other ...418
Lietuvių kelionės iš Skandinavijos: Kito beieškant
Anneli KÕVAMEES
Border State Traveller in Europe ...426
Pasienio valstybės keliautojas Europoje

Vietoj išvadų / By Way of Conclusion

Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė
The Achievements of this Congress will be Measured by Time ...438
Contribution de Karl ZIEGER
Round Table Discussion / Table Ronde finale ...441

AttachmentSize
transformations_of_the_european_landscape._acta_literaria_comparativa2011.pdf3.95 MB