Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled

TitlePrimerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsVirk, Tomo
Series EditorDolinar, Darko, and Marko Juvan
Series TitleStudia litteraria
Edition1
Series Volume9
Number of Pages259
PublisherZaložba ZRC, ZRC SAZU
CityLjubljana
ISBN Number978-961-254-044-9
Keywordscomparative literature, crisis of comparative literature, globalization, literariness, literary historiography, methodology, otherness, theory, translation, universality, world literature
Abstract
Primerjalna književnost je bila v 20. stoletju osrednja literarnovedna disciplina, ki je združevala na eni strani vsa področja literarne vede (literarno teorijo, zgodovino, kritiko in interpretacijo), na drugi strani pa tudi vzpostavljala komunikacijo z drugimi umetnostmi ter drugimi humanističnimi in družboslovnimi znanostmi. Njena primerjalna prednost je predvsem bila, da je zaradi svoje »poliglotskosti« in zelo širokega polja teoretskega interesa bila zmožna ponujati široke kulturnozgodovinske sinteze. Prav zaradi svoje univerzalnosti je bila v drugi polovici 20. stoletja v marsikaterem pogledu ena od osrednjih humanističnih ved in v precejšnji meri neposredno iz nje so nastale mnoge nove discipline, na primer prevodoslovje, velik del kulturnih in postkolonijalnih študij, teorije večkulturnosti ipd. Proti koncu 20. stoletja pa so te nove discipline na nekaterih kulturnih področjih (zlasti v Združenih državah, delno pa tudi v Evropi) začele spodrivati primerjalno književnost, ki se je znašla v nekakšni krizi in si zato prizadeva za svojo vnovično utemeljitev in upravičenje. Knjiga analizira opisano dogajanje, skuša reflektirati vzroke zanj, predstavlja novejše poskuse legitimacije literarne vede nasploh in posebej primerjalne književnosti; prizadeva si premisliti pojav »smrti literarne teorije« in aktualno usmerjenost v »kontekstualizacijo« literature; predstavlja najvitalnejše poskuse prenove primerjalne književnosti (sistemske in empirične študije, primerjalne kulturne študije, smer »literarni darvinizem«, koncept interliterarnosti idr.), skuša ugotoviti aktualno stanje v stroki (z vidika teorije in institucionalizacije) in začrtati vizijo primerjalne književnosti na začetku tretjega tisočletja.
 
2007, (Studia Litteraria ), 260 str., 15 × 21 cm, broširana, ISBN 978-961-254-044-9.
odpri About author

Tomo Virk
(rojen 1960) je študiral primerjalno književnost in literarno teorijo ter nemščino v Ljubljani, leta 1989 je dosegel magisterij in 1997 doktorat. Od 1992 predava na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ljubljanske filozofske fakultete; je predstojnik oddelka, nekaj let je bil prodekan fakultete. Je dejaven član več strokovnih združenj. Bil je odgovorni urednik revije 2000 (1984-85), glavni urednik Literature (1992-96), glavni in odgovorni urednik Primerjalne književnosti (1998-2002), član uredništev revij Phainomena in Poligrafi ter knjižne zbirke Beletrina. Udeležil se je številnih znanstvenih posvetov doma in na tujem, bil je gostujoči profesor na Poljskem in v Rusiji. Njegovo znanstvenoraziskovalno in strokovno delo, za katero je prejel nekaj nagrad, je osredinjeno na dve glavni področji: na postmodernistično literaturo, predvsem pripovedno prozo, ter na teorijo in metodologijo literarne vede. Na prvo posegajo poleg številnih člankov, razprav in esejev v revijah njegove knjige Postmoderna in »mlada slovenska proza« (1991), Bela dama v labirintu: idejni svet J. L. Borgesa (1994), Tekst in kontekst. Eseji o sodobni slovenski prozi (1997) in Strah pred naivnostjo (predelana doktorska disertacija o postmodernizmu in slovenskem romanu, 2000); na drugo pa Duhovna zgodovina (1989) ter Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove (univerzitetni učbenik, 1999 in 2003). Virkov obsežni opus dopolnjujejo še prevodi vrste temeljnih del iz filozofije in humanističnih ved (Fr. Schlegel, Curtius, Lukács, Adorno, Gadamer, Blumenberg, Jauss, Frank idr.).
zapriContents

Namesto uvoda
I.
Primerjalna književnost danes
         Obrisi povojnega razvoja
         »Kriza«
         Kulturološki obrat in nihljaj v kontekstualizacijo
         Bernheimerjevo poročilo: poskus zlitja primerjalne književnosti in kulturnih študij
         Avtodestruktivna težnja ameriške in kanadske komparativistike devetdesetih let
         Prelom v novo tisočletje: Smrt discipline in nova primerjalna književnost
         Primerjalna književnost v dobi globalizacije
         Legitimizacija primerjalne književnosti danes
         Univerzalnost
II.
Težave z literarno teorijo
Literarnost
Drugost
Prevod
Literarna zgodovina
         Linearnost, kontinuiteta, teleologija
         Velike zgodbe/pripovedi, narativnost
         Za literarne zgodovine
Svetovna književnost
 
Namesto sklepa
Literatura
Imensko kazalo
Summary
 
URLhttp://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=en/node/702