Comparative Literature in the 20th Century (Summaries of the Papers): A Symposium Marking the 100th Anniversary of the Birth of Anton Ocvirk

TitleComparative Literature in the 20th Century (Summaries of the Papers): A Symposium Marking the 100th Anniversary of the Birth of Anton Ocvirk
Publication TypeBook
Year of Publication2007
Series EditorDolinar, Darko, and Luka Vidmar
PublisherInštitut za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU
CityLjubljana
ISBN Number978-961-254-021-0
Abstract

Razred za filološke in literarne vede SAZU,
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU,
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani,
Slovensko društvo za primerjalno književnost

Section for Philological and Literary Studies of the Slovenian Academy of Sciences and Arts,
Institute for Slovenian Literature and Literary Studies of the SASA Scientific Research Centre,
Department of Comparative Literature and Literary Theory at the Faculty of Arts in Ljubljana,
Slovenian Comparative Literature Association

Primerjalna književnost v 20. Stoletju: Simpozij ob 100-letnici rojstva Antona Ocvirka (Povzetki referatov)

Comparative literature in the 20th century: A Symposium Marking the 100th Anniversary of the Birth of Anton Ocvirk (Summaries of the papers)

Dvorana SAZU, Novi trg 3/I, 20.–21. september 2007
Hall of SAZU, Novi trg 3/I, Ljubljana, September 20–21, 2007

Vsebina/Contents

 

France Bernik:

5 Zbrana dela – temelj slovenske literarne vede

6 Collected Works: The Foundations of Slovenian Literary Studies

 

Jean Bessire:

7 Primerjalna književnost in etika: reinterpretacija dihotomije univerzalizem/relativizem

8 Comparative Literature and Ethics: Reinterpreting the Universalism/Relativism Dichotomy

 

Vladimir Biti:

9 Od literature do kulture – in nazaj?

11 From Literature to Culture – and Back?

 

Darko Dolinar:

13 Ocvirkovo pojmovanje literarnega dela

15 Ocvirk’s Concept of the Literary Work

 

Eugene Eoyang:

17 Sinergije in sinestezije: znotrajsvetovna primerjalna književnost

18 Synergies and Synaesthesias: An Intraworldly Comparative Literature

 

Vita Fortunati:

19 Literarni tekst kot kompleksni sistem v planetarni perspektivi

20 The Literary Text as a Complex System in a Planetary Perspective

 

Péter Hajdu:

21 Neoheliconove lokalne tradicije in sedanje strategije

22 Neohelicon’s Local Traditions and Present Strategies

 

Marko Juvan:

23 Ideologije primerjalne književnosti: metropole in periferije (hipoteze za možno raziskavo)

26 Ideologies of Comparative Literature: Metropolises and Peripheries (Hypotheses for Possible Research)

 

Evald Koren:

29 Dama, ki izgine ali Je literatura v novi primerjalni književnosti in novih zgodovinah nacionalnih literatur še sploh zaželeni osrednji predmet zanimanja?

31 The Lady Vanishes, or Does Literature Still Hold Appeal as a Central Subject of Interest in the New Comparative Literature and the New Histories of National Literatures?

 

Janko Kos:

33 Filozofski, nacionalni in ideološki temelji slovenske primerjalne književnosti

34 Philosophical, National, and Ideological Bases of Slovenian Comparative Literature

 

Zvonko Kovač:

35 Primerjalna književnost po Hergešiću in Ocvirku (Aleksandar Flaker, Zoran Konstantinović)

36 Comparative Literature According to Hergešić and Ocvirk (Aleksandar Flaker, Zoran Konstantinović)

 

Vanesa Matajc:

38 Soočenost s trendom: primerjalna literarna veda in kulturna zgodovina

39 Facing a Trend: Comparative Literary Studies and Cultural History

 

Zoran Milutinović:

40 Ali je zgodovina svetovne književnosti mogoča?

42 Is a History of World Literature Possible?

 

Dušan Moravec:

44 Estetska merila Ocvirkove gledališke kritike

45 Esthetic Criteria of Ocvirk’s Theater Criticism

 

John Neubauer:

46 Kaj so ingresivne literarne zgodovine in zakaj jih potrebujemo?

47 What Are Ingressive Literary Histories and Why Do We Need Them?

 

Boris A. Novak:

49 Ocvirkova teorija verza

50 Ocvirk’s Theory of Verse

 

Vlasta Pacheiner Klander:

52 Orientalske literature v programu profesorja Ocvirka za študij svetovne književnosti

54 Oriental Literatures in Ocvirk’s World Literature Studies Program

 

Tone Smolej:

58 Lucien Tesnire in slovenska primerjalna književnost

59 Lucien Tesnire and Slovenian Comparative Literature

 

Monica Spiridon:

60 Nova zavezništva

61 The New Alliances

 

Majda Stanovnik:

62 Ocvirkov koncept primerjalne književnosti in zbirka Sto romanov

63 Ocvirk’s Concept of Comparative Literature and the Collection Sto romanov (One Hundred Novels)

 

Sonja Stojmenska-Elzeser:

65 Kaj pomeni biti raziskovalec v primerjalni književnosti v Makedoniji?

67 What Does it Mean to Study Comparative Literature in Macedonia?

 

Jola Škulj:

69 Temeljne koncepcije slovenske komparativistike in aktualni komparativistični vidiki

70 Founding Concepts in Slovenian Comparative Literature and Current Comparative Initiatives

 

Galin Tihanov:

72 Prihodnost literarne zgodovine: troje izzivov v 21. stoletju

73 The Future of Literary History: Three Challenges in the 21st Century

 

Tomo Virk:

74 Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna – ali pluralna primerjalna književnost?

75 Universal or National, Global or Local: Or a Plural Comparative Literature?

 

Janez Vrečko:

76 Ocvirkov pogled na Kosovela

77 Ocvirk’s Perspective on Kosovel

 

Miloš Zelenka:

78 K teoretičnemu pojmovanju t. i. obče literature v medvojnem obdobju (Frank Wollman in Anton Ocvirk in njuno razumevanje Paula Van Tieghema)

80 On the Theoretical Concept of General Literature in the Interwar Period (Frank Wollman and Anton Ocvirk, and Their Reflections on Paul Van Tieghem)

 

83 Udeleženci/Participants

 

*** *** ***

Uredila: Darko Dolinar in Luka Vidmar
Prevodi: Deks in Luka Vidmar
Oblikovanje: Narvika Bovcon
Stavek in prelom: Alenka Maček
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Za izdajatelja: Darko Dolinar
Tisk: VZA, Logatec
© 2007, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU

Organizacijo simpozija je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
82.091(082)
82.0(497.4)(082)
82.0Ocvirk A.(082)SIMPOZIJ ob 100-letnici rojstva Antona Ocvirka (2007 ; Ljubljana)
Primerjalna književnost v 20. stoletju : povzetki referatov = Comparative
literature in the 20th century : summaries of the papers / Simpozij ob
100-letnici rojstva Antona Ocvirka = A Symposium Marking the 100th
Anniversary of the Birth of Anton Ocvirk ; [uredila Darko Dolinar in Luka
Vidmar ; prevodi Deks in Luka Vidmar]. - Ljubljana : Inštitut za slovensko
literaturo, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2007

ISBN 978-961-254-021-0
1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 3. Dolinar, Darko, 1942-
234914304

URLhttp://reelc.net/index.php?q=node/548
AttachmentSize
primerjalna_knjizevnost_v_20-1.pdf497.06 KB